THÔNG TƯ 200/2014/TT-BTC HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang thực hiện kế toán theo Chế độ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được vận dụng quy định của Thông tư này để kế toán phù hợp với đặc điểm kinh doanh và yêu cầu quản lý của mình… Tải xuống

Phụ lục 1 – Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phụ lục 2 – Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phụ lục 3 – Thông tư 200/2014/TT-BTC

Phụ lục 4 – Thông tư 200/2014/TT-BTC