HỆ THỐNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP - OMEGA.ERP

 

Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP là một phần mềm quản lý tổng thể các bộ phận trong một doanh nghiệp. Đáp ứng tất cả các nghiệp vụ từ khâu báo giá, đơn hàng, lập và duyệt yêu cầu mua hàng, quản lý nhân sự, tiền lương,.. cho đến việc theo dõi kế toán, báo cáo phân tích lãi lỗ, phân tích tài chính.

Cho đến nay, sản phẩm OMEGA.ERP có hàng ngàn doanh nghiệp trong và ngoài nước tin dùng. Từ những doanh nghiệp thương mại, xuất nhập khẩu và cả những nhà máy sản xuất và phân phối sản phẩm.

 

 

Với việc tổ chức khoa học, phần mềm OMEGA.ERP được chia thành các phân hệ chuyên sâu xử lý từng vận hành, cụ thể là:

Nhóm hệ thống:

            § Quản trị hệ thống OMEGA.SM

            § Thông tin dùng chung OMEGA.SD

Nhóm tài chính kế toán:

            § Kế toán doanh nghiệp OMEGA.GL

            § Kế toán tài sản cố định OMEGA.FA

            § Quản lý tồn kho OMEGA.WM

            § Kế toán quản trị OMEGA.MC

Nhóm nhân sự tiền lương:

            § Quản lý nhân sự OMEGA.HR

            § Quản lý tiền lương OMEGA.PR

Nhóm mua hàng, bán hàng:

            § Quản lý bán hàng OMEGA.SO

            § Quản lý mua hàng OMEGA.PO

            § Quản lý bán lẻ OMEGA.FOT

Nhóm quản lý sản xuất:

            § Giá thành sản phẩm OMEGA.PC

            § Quản lý sản xuất OMEGA.MM

Nhóm khác:

            § Quản lý xuất nhập khẩu OMEGA.BL

            § Quản lý hóa đơn OMEGA.Invoice

            § Quản lý đánh giá nhân viên OMEGA.KPIs

-------Xem thêm các sản phẩm khác ------------------------------------------------------------