Ưu đãi thuế thúc đẩy phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin tại Việt Nam

Theo đánh giá của Chính phủ, trong những năm qua Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, coi trọng phát triển và ứng dụng CNTT, xem việc phát triển và ứng dụng CNTT trở thành một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, để nâng cao sức cạnh tranh của DN CNTT, đẩy mạnh thu hút đầu tư phục vụ cho phát triển CNTT theo các mục tiêu đã đặt ra trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cần thiết phải có thêm các chính sách hỗ trợ, trong đó có chính sách ưu đãi thuế nhằm thúc đẩy hơn nữa ứng dụng và phát triển CNTT tại Việt Nam.

Nghị quyết ngoài việc đưa ra các giải pháp về chính sách thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ còn giao trách nhiệm cho các bộ ngành trong đó có Bộ Tài chính.

Theo đó, trách nhiệm của Bộ Tài chính trong việc triển khai Nghị quyết 41 gồm: hướng dẫn thực hiện ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động CNTT thuộc danh mục lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành trong tháng 10/2016.

Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và truyền thông và các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ báo cáo Quốc hội việc sửa đổi, bổ sung các Luật thuế TNDN, Luật thuế TNCN để thực hiện các giải pháp về chính sách ưu đãi thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng được yêu cầu đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền đối với các giải pháp về thuế tại Nghị quyết này để tổ chức, cá nhân biết và theo dõi, giám sát việc thực hiện.

Previous Next