ĐA NGÔN NGỮ

 

Để đáp ứng ở phạm vi quốc tế, Hệ thống Quản trị doanh nghiệp OMEGA.ERP hỗ trợ hiển thị giao diện và báo cáo đa ngôn ngữ. Người dùng có thể chọn Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

Không chỉ hiển thị ngôn ngữ theo thiết lập của người chọn mà phần mềm còn đáp ứng giao diện ở báo cáo và ô nhập dữ liệu.

Ngoài ra, người dùng có thể tự thiết lập ngôn ngữ giao diện mặc định, hệ thống tự động lưu lại và chạy như là một chương trình đơn ngữ, vì vậy rất thân thiện.